Projecten en artikels van Griet De Ceuster

proeftuin-leuven-www

Ondersteuning bij slimme mobiliteit

Slimme kilometerheffing bewijst nut in wijzigen en sturen van mobiliteitsgedrag

ITS Actieplan Vlaanderen

Ondersteuning ITS Actieplan Vlaanderen

TML ondersteunt de Vlaamse Overheid bij de opmaak van haar ITS Actieplan

Smartmove_web

Impactstudies SmartMove

De Brusselse regering is op 3 december tot een akkoord gekomen over een slimme kilometerheffing. De onderbouwing hiervan werd door TML gedaan in samenwerking met de Université Saint-Louis – Bruxelles. In onze impactstudie (NL en FR) staan de effecten op de mobiliteit en externe kosten van transport, budgettaire effecten en sociaal-economische effecten..

filebeeld

Studie objectiveren mobiliteitsbeleid

Deze studie stelt een diagnose van het fileprobleem in Vlaanderen en Brussel, en formuleert concrete aanbevelingen om de congestie te verminderen.

spoor Gent-Terneuzen

Optimalisatie en MKBA spoorverbinding Gent-Terneuzen

Een prognose tot 2030 van de transportvolumes per spoor in havens van Terneuzen en Gent, ter voorbereiding van een analyse van de beschikbare capaciteit op het spoor, en een MKBA.

Metrotunnel

Metro Noord

Mobiliteitsstudies en assistentie hypercoördinatie bij de uitbreiding van het hoogperformant openbaar vervoersnetwerk naar het Noorden van Brussel

trein

Rhine-Alpine Transportstudie

Berekening van het potentieel voor modale verschuivingen op de Rhine-Alpine corridor voor vrachtvervoer.

Etis Plus logo

ETISplus

Europees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering

18074

MKBA R0-Noord

Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de het noordelijke deel van de Ring rond Brussel (R0)

tremovebelgie

TREMOVE België

Emissies van wegverkeer in België 1990-2030

refit

REFIT

Verbeteren en testen van duurzaamheidsindicatoren en modellen ten aanzien van Europese transportbeleidskeuzes

elasticiteiten

Elasticiteiten vervoer

Schatting van de prijselasticiteit van vervoer in Vlaanderen

Oslo

NDP voor Oslo Regio

Network Design Problem voor Oslo Regio

6_34

Effect van de Europese uitbreiding in 2004 op de transportmarkt

Het effect van de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 op het gebied van vervoer

5_33

Economische effecten 80 km/u

Analyse van economische effecten van een reductie van de snelheidslimiet naar 80 km/u voor vrachtwagens op Belgische autosnelwegen; Berekening van de kosten; Ramingen en aannames in de studie

11_54

Impact EU ITS richtlijn

De impact van investeringen in ITS in België.

11_46

Kosten-batenanalyse spoorcorridor PP22

Studie over de afwerking van de Europese spoorcorridor tussen Duitsland en Griekenland

Incident management

Mogelijkheden voor incident management op Belgische autosnelwegen

straat

Sluipverkeer

Onderzoek naar sluipverkeer door files op autosnelwegen

VIEWLS

Potentieel van biobrandstoffen voor de EU

externekosten

Externe kosten van wegverkeer

Berekening van de externe kosten van wegverkeer voor emissies, files, geluidhinder en ongevallen, in Vlaanderen, 1990-2002

CIVITAS Hasselt

Ondersteuning indieningsdossier CIVITAS voor de Stad Hasselt

Distrivaart

Verkennende studie naar de mogelijkheden om pallets te vervoeren via de binnenwaterwegen in België

GRACE

Generalisatie van onderzoek naar transportrekeningen en de kosten van transport

FUNDING

Wetenschappelijk onderzoek naar de financieringsmogelijkheden voor grote investeringen in transportinfrastructuur in Europa

TML038g

IMMI

In kaart brengen van luchtvervuiling door het wegverkeer in Vlaanderen (voor NOx en PM10)

INDIC

Het verzamelen en berekenen van regionale transport indicatoren voor België

Mobiliteitsscenario's Vlaanderen

Haalbaarheid en wenselijkheid voor het onderbouwen van het Vlaamse vervoersbeleid met toekomstscenario's

Verkeersindices

Analyse van de mobiliteit op de Belgische autosnelwegen

sporen

Opleiding KBA spoorwegen

Opleiding van 5 dagen, FR en NL, voor de FOD Mobiliteit en Vervoer

trein

IJzeren Rijn

Vervoersprognoses en MKBA ivm een eventuele heractivering van de IJzeren Rijn

07_21

Auto en gezondheid

TML verduidelijkt de link tussen automobiliteit en vervuiling door fijn stof

07_38

De kosten van mobiliteit

Kostenanalyse van autorijden en een aanpak formuleren naar de industrie toe

RAEM

Ontwikkeling van de nieuwe versie van het Ruimtelijk Algemeen EvenwichtsModel voor Nederland

07_49

Bedrijfswagens

Wat is de invloed van bedrijfswagens op files en emissies?

GhG

GhG-TransPoRD

De vermindering van broeikasgasemissies door transport na 2020

SUMMA

Definitie en vertaling van duurzame mobiliteit in indicatoren voor de evaluatie van beleid

Belgie

Invoering van een kilometerheffing en wegenvignet in België

Kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor lichte voertuigen in het Vlaamse, Brusselse Hoofdstedelijk en Waals Gewest

vrachtwagens

Lange en zware vrachtwagens

De gevolgen van het aanpassen van Richtlijn 96/53/EC voor gewicht en grootte van vrachtwagens

Brusselse-Ring

Second opinion Brusselse Ring

Vergelijking tussen het effect van een verbreding van de ring versus rekeningrijden op files en gezondheid

13.33

Emissies van broeikasgassen verminderen in maritiem transport

De mogelijkheden om emissie van broeikasgassen in Europees maritiem transport te verminderen

meccanoverbinding Antwerpen

Meccanoverbinding Antwerpen

Verkeerskundige analyse en MKBA van een nieuwe Scheldekruising in Antwerpen

IMAGINE

Verbeterde methode om de algemene impact van geluid op de omgeving te bepalen

energiegebruik_door_transport

MIRA-T 2004

Medewerking aan het Vlaams rapport milieu-indicatoren, deel Verkeer en Vervoer

sustapark_WS

SUSTAPARK

Duurzaam parkeren in steden: optimalisatie van prijs en locatie

selectionArtboard1-ws

Kilometerheffing

Analyse van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen

achteruitkijkspiegel auto

Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen

Actualisering 2016: In welke mate internaliseert de transportgebruiker zijn externe kosten?

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

Smartphone onderweg

Guide2Wear

Openbaar vervoer met draagbare apparaten voor verschillende soorten mobiliteit

Projectbeeld Mobiliteitsmanagement met ANPR

Mobiliteitsmanagement met ANPR

Hoe kunnen ANPR-camera's ingezet worden voor mobiliteitsmanagement?

snelweg België

Kansenrapport slimme/duurzame mobiliteit in België

Opportuniteiten voor slimme mobiliteit op de Belgische markt.

logo citrus

CITRUS

Coöperatieve intelligente vervoerssystemen voor vrachtwagens in Vlaanderen (België) in de praktijk getest.

wecount raamfoto

WeCount

Burgers brengen het verkeer in hun stad in kaart.

spoorweg

MKBA verduurzaming spoorvervoer

MKBA verduurzaming spoorvervoer door verdere elektrificatie van het Belgische spoorwegnet of vervanging van dieseltractie door andere duurzame vervoerswijzen.

pendelaars in de stad

SUMI

Duurzame stedelijke mobiliteitsindicatoren

N8 Ieper-Veurne

Analyse van mogelijke infrastructuur oplossingen voor de verbinding Ieper-Veurne

geld

MIRA externe kosten

Internalisering van externe kosten in Vlaanderen

Railsandpoints

TEN-T planningsaanpak

Herziening van de planningsmethode van het Trans-Europese transportnetwerk

spoor

Arbitrage

Advies aan de internationale arbitrage tussen Nederland en België over de IJzeren Rijn. Impact van de IJzeren Rijn op energieverbruik en emissies van goederenvervoer.

snelweg met file

Ecoscore

Analyse van geplande Vlaamse hervorming van de verkeersbelastingen

logo_quantify

QUANTIFY

Modellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100

verkeerstoren luchthaven

COMPAIR

Introductie van concurrentie voor het beheer en de controle van luchtverkeer.

vrachtwagens

AEROFLEX

Aerodynamische en flexibele vrachtwagens voor de nieuwe generatie wegtransport over lange afstand.

file personenwagens

Kilometerheffing personenwagens

Wegenheffing personenwagens in Vlaanderen: het langverwachte rapport, mét cijfers!
Onze bijdragen zitten vooral in de tarificatie, technologie en handhaving, sociaal verantwoord beleid, en monitorin

busstation Leuven

Opmaak mobiliteitsplan vervoerregio Leuven

Opmaak gedetailleerd openbaar vervoersplan en geïntegreerd mobiliteitsplan voor vervoerregio Leuven.

vliegtuig dat aan het landen is - pixabay

INTUIT

Interactieve tools om de performantie van luchtverkeersmanagement beter te begrijpen.

clean power

Nationale beleidskaders voor de marktontwikkeling van alternatieve brandstoffen en hun infrastructuur

Richtlijnen en evaluatie van de nationale beleidskaders

passagier op metro met smartphone

Olympus

Sharing services voor elektrische voertuigen, gebaseerd op een B2B service platform

drone

Onbemande luchtvaartuigen

Het gebruik van onbemande luchtvaartuigen bij mobiliteitsgerelateerde vraagstukken

informatiebord snelweg

METHOD

Wegbeheer door gebruik van mensgerichte ontwerpen

treinsporen

Spoorcorridor 3RX

Haalbaarheidsstudie en MKBA voor de spoorcorridor 3RX tussen België en Duitsland

uitlaat auto

TRANSPHORM

Luchtvervuiling door het verkeer en gevolgen voor de gezondheid

schip binnenvaart

Optimalisatie inzameling scheepsafval

Onderzoek naar een betere inzameling van het scheepsbedrijfsafval van de binnenvaart in Vlaanderen

roadmap

Een betere opvolging van de verkeerslichten

Opbouw van een Vlaams systeem voor de kwaliteitsbeoordeling van verkeersregelinstallaties

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign