Disclaimer

Eigendom

Deze website is eigendom van Transport & Mobility Leuven.

Intellectuele eigendomsrechten

Transport & Mobility Leuven verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

Aansprakelijkheid

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Handelsmerken

Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Transport & Mobility Leuven zijn

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Transport & Mobility Leuven is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site

We moedigen het maken van koppelingen van andere sites naar deze site graag aan, voor zover dit gebeurt voor informatieve doeleinden en in zoverre de firma Transport & Mobility Leuven hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of, in het geval van een webpagina, zonder link naar de bron, is niet toegestaan.

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign