Economie en prijsbeleid

Het gebruik van economische instrumenten voor het beïnvloeden van het verkeers- en vervoersgedrag wordt belangrijker. Dit zowel om het autoverkeer als het openbaar vervoer efficiënter te laten verlopen.
Wij passen de laatste ontwikkelingen van de economische theorie toe op het verkeers- en vervoersbeleid op Vlaams, Belgisch en Europees niveau. Een belangrijke basis daarbij vormt een grondige kennis van numerieke evenwichtsmodellen voor het bepalen van de welvaartskosten van transportmaatregelen.

Recente projecten

Weergavefilter
verkeerscontrolecentrum

Ontwerpen van verkeersmanagement voor Albanië

TML werkt mee aan de ontwikkeling van een verkeersmanagementsysteem voor Albanië. Hiervoor kijken we eerst naar de noden van ...

filebeeld

Studie objectiveren mobiliteitsbeleid

Deze studie stelt een diagnose van het fileprobleem in Vlaanderen en Brussel, en formuleert concrete aanbevelingen om de cong...

CO2 evolutie

Impactanalyse: verschuiving van publieke middelen naar openbaar vervoer en actieve modi

Wat is het potentieel van een verschuiving van publieke middelen naar actieve modi en openbaar vervoer?

Coverbeeld Noord-Zuid Limburg

Complex Project Noord-Zuid Limburg

Maatschappelijke kosten-batenanalyse uitvoeren van verschillende projectalternatieven.

goederentrein

Wegwerken drempels voor bundeling van goederenstromen per spoor

In kaart brengen van de fysieke en organisatorische drempels voor de bundeling van goederenstromen per spoor in Vlaanderen, e...

file personenwagens

Kilometerheffing personenwagens

Wegenheffing personenwagens in Vlaanderen: het langverwachte rapport, mét cijfers!Onze bijdragen zitten vooral in de tarifica...

autosnelweg

Kostenberekening vermindering broeikasgasemissies transportsector

Cijfermatige ondersteuning voor de evaluatie van maatregelen ter beperking van de klimaatverandering.

vrachtvervoer

Belastingdruk op transport

Analyse van de last van belastingen en heffingen op transport

Cover 'Fietsbeleid brengt op'

Maatschappelijke baten & kosten van fietsen

Inhoudelijke ondersteuning bij het uitwerken van een brochure in verband met de maatschappelijke baten en kosten van fietsen

informatiebord busstation

Basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer

Onderbouwing en financiering kernnet en bredere marktwerking aanvullend net.

16017_webpicture

De kost van non-Schengen

Directe effecten van het opzeggen van het Schengen-verdrag op het wegtransport

achteruitkijkspiegel auto

Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen

Actualisering 2016: In welke mate internaliseert de transportgebruiker zijn externe kosten?

15092_rescale

Verschuiven van lasten op arbeid naar rekeningrijden

Effecten van mogelijke scenario’s voor vergroening van de fiscaliteit, in casu rekeningrijden voor personenwagens

wagenpark

CO2-regulering en snelheidsbegrenzers

De mogelijke rol van snelheidsbegrenzers in de CO2 regulering voor lichte commerciële voertuigen

tweedehandswagens

De tweedehandsmarkt voor auto's en lichte commerciële voertuigen in Europa

Prijshantering en doorverkoop van tweedehands auto's en lichte commerciële voertuigen

vliegtuig dat aan het landen is - pixabay

INTUIT

Interactieve tools om de performantie van luchtverkeersmanagement beter te begrijpen.

verkeerstoren luchthaven

COMPAIR

Introductie van concurrentie voor het beheer en de controle van luchtverkeer.

kilometerheffing

Impact kilometerheffing vrachtwagens op Belgische voedingsindustrie

Inschatting directe kosten en economische impact van de kilometerheffing vrachtwagens op de voedingsindustrie.

fietser

Fietsen in Brussel, wat brengt het op?

Inschatting van de directe en indirecte effecten bij een aandeel van 20% fietsen

tweedehandsmarkt1

De markt voor tweedehandswagens

Europees onderzoek naar de markt voor tweedehandswagens

zebrapad

Veiligheidsbeheer van weginfrastructuur

Ex-post evaluatie van Richtlijn 2008/96/EC en ex-ante beoordeling van opties om de richtlijn te wijzigen; De resultaten van d...

passagier trein

Personenverkeer en mobiliteitsstatistieken

Europees project omtrent mobiliteitsstatistieken van personen op de weg

TML087a1

Effectenbeoordeling van de internalisering in transport

Inventaris van bestaande maatregelen voor de internalisering van externe kosten van alle vervoersmodi

Brusselse-Ring

Second opinion Brusselse Ring

Vergelijking tussen het effect van een verbreding van de ring versus rekeningrijden op files en gezondheid

13_33

Betaalbare en rendabele taxi’s in BHG

Onderzoek van de bestaande tariefstructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

tabel rebound effecten

Rebound effecten milieumaatregelen

Indirecte effecten van milieumaatregelen

vrachtwagens

e-Freight

De optimalisatie van informatie-uitwisseling voor modaal goederenvervoer

snelheidsmeter

Snelheidsbegrenzers

Evaluatie van snelheidsbegrenzers voor commercieel transport

TML072s

Potentieel EV overheidsvloot

Potentieel, en economische en milieu-impact van de vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen binnen...

vrachtwagen

I-C-EU

De impact van transportinfrastructuur op het internationale concurrentievermogen van Europa

11_52

ToPDAd

Beleidsondersteunende modelontwikkeling voor de analyse van regionale adaptatiestrategieën

Belgie

Invoering van een kilometerheffing en wegenvignet in België

Kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor lichte voertuigen in het Vlaamse, Brusselse Hoofdstedelijk en Waal...

external_costs_maritime_transport

Externe kosten van maritiem transport

Evaluatie van de gevolgen van de herziening van MARPOL Annex VI in 2015

geld

MIRA externe kosten

Internalisering van externe kosten in Vlaanderen

logo Neujobs

NEUJOBS

Werkgelegenheid 2025: Hoe de veelvoudige veranderingen de Europese arbeidsmarkt zullen beïnvloeden

transportsector

Evolutie transportsector 2050

Prospectie van de evolutie in de transportsector tot 2050

08_19

ICEWIN

Economische effecten van transportonderbrekingen in de Baltische Zee wegens ijswinters

rails

COBALT

Internalisatie van externe kosten op transportcorridors

snelweg met file

Ecoscore

Analyse van geplande Vlaamse hervorming van de verkeersbelastingen

selectionArtboard1-ws

Kilometerheffing

Analyse van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen

Sustrus

SUST-RUS

Ontwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland

Etis Plus logo

ETISplus

Europees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor...

externekosten

Externe kosten van wegverkeer

Berekening van de externe kosten van wegverkeer voor emissies, files, geluidhinder en ongevallen, in Vlaanderen, 1990-2002

tanken auto

TRENEN

Hervorming van de transporttaksen. Vergelijking van de bestaande taksstructuren met optimale beprijzing in de transportsector...

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign