Invoering van een kilometerheffing en wegenvignet in België

10.39
Van 2011 tot 2012
In de regeerakkoorden 2009-2014 van elk van de drie gewesten van ons land werd de wil tot een globale hervorming van de verkeersfiscaliteit vastgelegd.
Eind januari 2011 werd hiertoe een politiek akkoord tussen hen afgesloten. Het uitgangspunt van dit akkoord is het objectief doorrekenen van de kosten voor mobiliteit aan burgers en bedrijven. Ook buitenlandse weggebruikers zullen voortaan mee betalen.

Dit project beoogt de invoering van:

- Een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton
In functie van afgelegde afstand, plaats, tijd en milieukenmerken van het voertuig zal een heffing betaald moeten worden. Het systeem zal gebruik maken van GNSS technologie.
- Een elektronisch wegenvignet voor lichte voertuigen
Voor lichte voertuigen (zoals auto's en bestelwagens) zal een tijdsgebonden gebruiksrecht gelden.
De drie gewesten hebben ervoor gekozen om voorlopig niet te starten met een kilometerheffing voor personenwagens. Het systeem dat wordt ontwikkeld voor vrachtwagens zal wel zo opgebouwd worden dat het in een later stadium uitbreidbaar is naar personenwagens.
Het geheel zal worden geoperationaliseerd volgens een DBFMO model (ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie), waarvoor een private partner zal instaan.

Transport & Mobility Leuven is onderaannemer van het Fairway consortium en hield zich vooral bezig met de tarificatie en analyse van de inkomsten met behulp van verkeersmodellen.

Op 20 juli 2012 werd de Voorlopige Architectuur goedgekeurd voor de geplande kilometerheffing voor vrachtwagens en het wegenvignet voor personenwagens. Het document, voorbereid door het Fairway consortium, vormt de basis waarop Vlaanderen, Wallonië en Brussel de komende jaren stap voor stap het systeem voor wegbeprijzing willen invoeren.

In België worden jaarlijks 4,7 miljard vrachtwagenkilometers verreden door Belgen, en 3,5 miljard door buitenlanders. Elke vrachtwagen zal een On-Board Unit (OBU) krijgen, een elektronisch apparaat dat via GPS-technologie en draadloze netwerken doorlopend registreert waar de vrachtwagen zich bevindt, en hoeveel kilometers hij aflegt. Deze gegevens worden automatisch doorgegeven aan een back office, dat berekent hoeveel tol de vrachtwagen moet betalen.

Ook de invoering van een elektronisch wegenvignet voor voertuigen van minder dan 3,5 ton is voorzien. Belangrijkste nieuwigheid is dat buitenlandse wagens voor het eerst een vignet zullen moeten betalen om op de Belgische wegen te mogen rijden. Elk jaar rijden naar schatting 6,5 miljoen buitenlandse personenwagens door ons land. Dat is zeer veel als je weet dat er in ons land zo’n 5,8 miljoen personenwagens ingeschreven zijn.

Periode

Van 2011 tot 2012

Opdrachtgever

Vlaamse overheid, Departement Financiën en Begroting

Partners

Fairway consortium (KPMG Advisory, Collis, Eubelius), met als onderaannemers ASFINAG, CMS DeBacker, Olswang, TNO en TML

Ons team

Griet De Ceuster, Kristof Carlier
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign