18074

MKBA R0-Noord

Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de het noordelijke deel van de Ring rond Brussel (R0)

MER-R0-Oost

MER R0 Oost

Milieueffectrapport, discipline mobiliteit, van de Brusselse Ring R0 Oost

estuairevaart

Estuaire vaart en mogelijke ondersteunende maatregelen

Estuaire vaart als alternatieve transportmodus voor goederenstromen van en naar het hinterland.

Verkeersmodel Provincie Nederlands-Limburg

Verkeersmodel Provincie Nederlands-Limburg

TML ondersteunt Royal HaskoningDHV bij het maken van een nieuw verkeersmodel voor Nederlands-Limburg.

Overweight vehicle

Effecten van te zware voertuigen op de weginfrastructuur en de verkeersveiligheid

Wat is het effect van te zware voertuigen op de wegeninfrastructuur en de verkeersveiligheid? Welke geschikte beleidsinstrumenten kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat zware voertuigen beter voldoen aan de bestaande regelgeving op dit gebied?

Stedelijk Plateau Turnhout

Stedelijk Plateau Turnhout

Uitwerking van het masterplan voor de herinrichting van het zwaarste zwarte punt van Vlaanderen.

estuaire vaart

De estuaire vaart en haar mogelijke ontwikkelingen op middellange termijn

Onderzoek naar de technische mogelijkheden om een betere dienstverlening in de estuaire vaart te bereiken

20067

Analyse van de Vlaamse multimodale knooppunten

We analyseren de voornaamste knelpunten voor de ontwikkeling van de multimodale knooppunten voor goederentransport in Vlaanderen en stellen een plan van aanpak voor om deze weg te werken.

roads

CO2-emissies van wegverkeer in de EU ETS

Deze studie onderzoekt de voorwaarden en impact van de mogelijke opname van de CO2-emissies van wegverkeer in een emissiehandelssysteem.

201081

Mobiliteit op vakantie voor mensen met een drempel

Onderzoek naar haalbare mobiliteitsoplossingen voor Vlaanderen.

21018_resize

Vilvoorde verkeer- en parkeergeleiding met ANPR en PGS technologie

Naar een slim digitaal ANPR- en parkeergeleidingssysteem om autodruk te weren en de stadskern bereikbaar en leefbaar te maken.

numidas

nuMIDAS

nuMIDAS is een Horizon 2020-onderzoeksproject, geleid door TML, dat een toolkit zal bouwen om beleidsmakers in steden te helpen bij de aanpak van nieuwe mobiliteitstrends en -uitdagingen.

viaduct Vilvoorde

Minderhinder Viaduct Vilvoorde en Henneaulaan Zaventem

TML gaf ondersteuning en advies aan BAM Contractors voor de werken aan het Viaduct van Vilvoorde en voor de werken aan de Henneaulaan in Zaventem.

verkeerscontrolecentrum

Ontwerpen van verkeersmanagement voor Albanië

TML ontwikkelt mee een verkeersmanagementsysteem voor de wegen in Albanië.

koolstofvrij maken van de Belgische zeescheepvaartsector.

Voorbereidend onderzoek over het koolstofvrij maken van de Belgische zeescheepvaartsector.

De sector van de zeescheepvaart is verantwoordelijk voor de hoogste CO2 uitstoot in de Belgische wateren. Het koolstofvrij maken van deze sector vraagt heel wat technische en operationele maatregelen. TML deed een voorbereidend onderzoek.

Minder Hinder Verapazbrug Gent

Opmaak van de minder hinder eisen voor het bestek van de Verapazbrug

Voor de nog te bouwen Verapazbrug in Gent werkte TML, in het kader van het minder hinder luik, de fasering van de werken uit.

18029_scheldekaaien_centraal1

Stadsvernieuwingsproject Scheldekaaien

Vernieuwende visie over de Scheldekaaien als verbinding tussen stad en water en als knooppunt van de stedelijke multimodale bewegingen.

Microsimulatie Hasselt

Microsimulaties Hasselt

Simulaties van nieuwe kruispuntontwerpen op de Kempische Steenweg (N74) en circulatiemaatregelen op de Ring rond Hasselt (R71).

Wetenschapspark Campus Diepenbeek

Mobiliteitsstudie wetenschapspark Campus Diepenbeek

Microsimulatie en optimalisatie van toekomstige ontsluitingsvarianten.

fietsers voetgangers

Vlaamse Bouwmeester Scan

Verruimende analyse met aanzetten van transitie naar een kwaliteitsvolle leefomgeving, vanuit een duurzamere omgang met het leefmilieu.

Term 2020

TERM 2020 Train or plane?

Jaarlijkse TERM-rapport over huidige ontwikkelingen op vlak van transport en milieu.

Brussel

Sociale ongelijkheid en blootstelling aan luchtverontreiniging in Europese steden

Sociaaleconomisch kansarme mensen zijn regelmatig meer blootgesteld aan luchtverontreiniging en zijn daardoor kwetsbaarder voor de gevolgen hiervan.

Smartmove_web

Impactstudies SmartMove

De Brusselse regering is op 3 december tot een akkoord gekomen over een slimme kilometerheffing. De onderbouwing hiervan werd door TML gedaan in samenwerking met de Université Saint-Louis – Bruxelles. In onze impactstudie (NL en FR) staan de effecten op de mobiliteit en externe kosten van transport, budgettaire effecten en sociaal-economische effecten.

pendelaars in de stad

SUMI

De Europese Commissie heeft de benchmarking tool voor stedelijke mobiliteitsindicatoren (SUMI) vrijgegeven om de uitvoering van hun duurzame stedelijke mobiliteitsplannen op te volgen en te evalueren, en om de prestaties van hun eigen beleid te beoordelen.TML nam het voortouw bij de uitwerking van deze benchmarking-tool.

Slachthuiskaai Hasselt

Blauwe Boulevard Hasselt

TML is verantwoordelijk voor de analyse en opmaken van de verkeerslichtenregelingen voor de 3 kruispunten op de Slachthuiskaai.

Wegencategorisering

Ondersteuning MDVM

Dynamische verkeersmodellen capteren reistijden en files op een realistische manier en zijn daarom uitermate geschikt voor scenarioanalyses op lokaal en regionaal niveau ter ondersteuning van dynamisch verkeersmanagement.

Transportmodellen voor luchtkwaliteit

Transportmodellen voor luchtkwaliteit

Nieuwe luchtkwaliteitsmodellen vereisen een nieuw type input met een hogere mate van ruimtelijke detaillering. Het knelpunt lijkt te liggen in de inschatting van het transportvolume op een fijnmazige kaart en de kwaliteit van de kaart met betrekking tot de geolocatie van de wegen.

 beeld: https://wegenenverkeer.be/

Ombouwen A12 tot primaire weg

TML bestudeert als deel van Team A12 de herinrichting van de A12 om de veiligheid en doorstroming voor alle verkeersdeelnemers te verbeteren.

wecount raamfoto

WeCount

Met WeCount willen we burgers in beweging zetten om het voortouw te nemen in het aanmaken van gegevens, bewijs en kennis over mobiliteit in hun eigen buurt en straat.

veldweg

SMARTA

Hoe kunnen we meer inzetten op duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen in landelijke rurale gebieden?

CIVITAS PORTIS picture

CIVITAS PORTIS

Demonstratie van innovatieve duurzame mobiliteitsmaatregelen in Europese steden.

Teamfoto TML

Vacatures

Wij zijn een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in kwantitatief mobiliteitsonderzoek en transportmodellering. Als onderzoeker bij Transport & Mobility Leuven werk je mee aan onderzoeksprojecten op Europees en nationaal niveau.

groepsfoto API

Transport & Mobility Leuven wint API van het jaar met Telraam

De open data-toepassing zorgt ervoor dat burgers, overheden en studiebureau’s meer gedetailleerde informatie kunnen opvragen voor de actieve Telramen of deelelementen ervan.

change

Distributieve effecten van een regionale kilometerheffing in Vlaanderen

Tegenstanders van rekeningrijden uiten vaak hun bezorgdheid over de billijkheid van dit systeem. Op basis van een uitgebreide studie tonen wij aan dat de kosten en baten vooral afhangen van het profiel van de autogebruiker en niet van het inkomen, zodat huishoudens met een gemiddeld autogebruik over het algemeen voordeel hebben.

krisweb

De oprichting van Rear Window

Telraam gaat actief met burgers aan de slag om goede verkeerstellingen aan te leveren. Na een jaar voorbereidend werk, verleed op 27 januari dit jaar de akte bij de notaris voor de oprichting van het bedrijf Rear Window BV dat Telraam verder zal dragen. We spraken kort met Kris Vanherle, onderzoeker bij TML, medestichter en gedelegeerd bestuurder van het nieuwe bedrijf.

flyertmltalk9

TML Talks #9 De slimme kilometerheffing: sociale, fiscale en mobiele kansen

In deze TML Talk zoomen we in op de stand van zaken in het Brussels Gewest, kaderen we rekeningrijden vanuit een internationale context en luisteren naar het standpunt vanuit de autosector.

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign