Emissies van transport

We hebben sinds onze oprichting in 2002 veel projecten uitgevoerd op het gebied van emissies en luchtkwaliteit van verkeer. Zo ontwikkelden we aan het TREMOVE transport- en emissiemodel voor het Europese Directoraat Milieu, waarmee we onder andere hebben meegewerkt aan het vaststellen van de recentste emissienormen.

Ook voor de Vlaamse overheid doen we studies, dikwijls in samenwerking met TNO. TML berekent de effecten van verkeersbeleid op de emissies en doet ook prognoses i.v.m. nieuwe voertuigtechnologieën. Onze collega's van TNO rekenen dit verder door naar de luchtkwaliteit, met onder andere het CAR model dat door ons is ontwikkeld.

Wij hebben op het gebied van luchtkwaliteit onderzoeks- en adviesopdrachten uitgevoerd voor diverse andere opdrachtgevers in Europa, zoals het Europees Milieuagentschap en de Franse overheid.

Recente projecten

Weergavefilter
vliegtuig

Hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaart

Strategieën voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de Europese luchtvaart.

lage-emissiezone Antwerpen

Haalbaarheidsstudie uitbreiding LEZ Antwerpen

Haalbaarheidsstudie uitbreiding lage-emissiezone Antwerpen.

Reyersplein Brussel

Toekomstmodel wegverkeer Brussel

Actualisering toekomstmodel voor het energieverbruik en de luchtemissies van het wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Ge...

pendelaar met plooifiets

Evaluatie van federale klimaatmaatregelen

Evaluatie van de federale maatregelen op vlak van emissiereductie.

groene snelwegen

Potentieel van wegtransportinfrastructuur op vlak van CO2-uitstoot

Verkennende studie van het potentieel van beleidsmaatregelen gelinkt aan wegtransportinfrastructuur om de CO2-uitstoot te bet...

uitlaat auto

Lage-emissiezones Antwerpen: Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudie voor de invoering en het beheer van lage-emissiezones in de stad Antwerpen.

uitlaat auto

Waals regionaal plan ter vermindering van de luchtvervuiling

Realisatie van een Waals Regionaal Plan voor de vermindering van de luchtvervuiling tegen 2030.

autosnelweg

Kostenberekening vermindering broeikasgasemissies transportsector

Cijfermatige ondersteuning voor de evaluatie van maatregelen ter beperking van de klimaatverandering.

vliegtuigmotoren

Emissiemodel luchtvaart EMMOL

Optimalisatie en actualisatie emissie-inventaris luchtvaart Vlaanderen

tweedehandswagens

De tweedehandsmarkt voor auto's en lichte commerciële voertuigen in Europa

Prijshantering en doorverkoop van tweedehands auto's en lichte commerciële voertuigen

CO2 emissievermindering van personenwagens - een geintegreerde aanpak

CO2 emissievermindering door niet-technologische maatregelen

Emissies van broeikasgassen verminderen in maritiem transport

De mogelijkheden om emissie van broeikasgassen in Europees maritiem transport te verminderen

autosnelweg

Regionale samenstelling van de voertuigvloot België

Ontwikkeling van een methode om de samenstelling van de voertuigvloten in de Belgische regionale emissiemodellen op elkaar af...

Vrachtwagens op autosnelweg

Vrachtwagens en CO2

Technische CO2- reductiemaatregelen en hun kost

goederentrein scheepvaart

EMMOSS-model

Vlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen

logo ECOSTAND

ECOSTAND

Ondersteuning bij het opstellen van een gemeenschappelijke onderzoeksagenda voor de beoordeling van het effect van ITS op emi...

Snelheidsbegrenzers

Evaluatie van snelheidsbegrenzers voor commercieel transport

EMEPgrid

Maritieme emissiecontrolegebieden

Een nieuw trendscenario voor de emissies van zeeschepen tot 2050, inclusief de kosten die nodig zijn om de emissies te kunnen...

TML072s

Potentieel EV overheidsvloot

Potentieel, en economische en milieu-impact van de vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen binnen...

GhG-TransPoRD

De vermindering van broeikasgasemissies door transport na 2020

uitlaat auto

Lage-emissiezones Brussel

Studie betreffende de relevantie van het invoeren van Lage-emissiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van hun mili...

powerplant <Pixabay

Uitbreidingen voor het POLES-model

Ontwikkeling van modules voor energieverdeling en capaciteitsplanning voor het POLES-model

Pendelen per motorfiets

Impactanalyse van een verhoogd aandeel motorfietsen in het verkeer

Tweedehandswagens

Marktanalyse van Europese tweedehandswagens

COMPASS

Concurrentiepositie Short Sea Shipping

Analyse van de concurrentiepositie van Short Sea Shipping ten opzichte van wegtransport en spoorvervoer

08.69.antwerp-2019989_1920

ETS Vlaamse havens

Opname van internationaal transport in het Europese emissiehandelssysteem: 'invulling modaliteiten vanuit het perspectief van...

logo_quantify

QUANTIFY

Modellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100

08.31_Emissiontrading_soxnox

Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuiling

Een evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart

table_Eng

Snelheidslimieten op autosnelwegen

Impact van maximumsnelheid op reistijden, emissies en verkeersveiligheid

Evolutie transportsector 2050

Prospectie van de evolutie in de transportsector tot 2050

Vermindering van energiegebruik en emissies in Brussel

TML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE

7.23_MIRA_T_2007

Focusrapport MIRA-T 2007

De emissies van internationale scheepvaart en luchtvaart

energiegebruik_door_transport

MIRA-T 2004

Medewerking aan het Vlaams rapport milieu-indicatoren, deel Verkeer en Vervoer

uitlaat auto

TRANSPHORM

Luchtvervuiling door het verkeer en gevolgen voor de gezondheid

electrische wagen

EPOC 2030-2050

Ontwikkeling en implementatie van energietransitiemodellen voor België, waarbij TML focust op de relatie tussen energie en tr...

clean power

Nationale beleidskaders voor de marktontwikkeling van alternatieve brandstoffen en hun infrastructuur

Richtlijnen en evaluatie van de nationale beleidskaders

eiland Java

Vergroening van vrachtvervoer in Indonesië

Ondersteunen van CO2-beperkende maatregelen voor het vrachtvervoer in Java

autostrade

Update van regionale samenstelling van de voertuigvloot België

Update van de voertuigvlootmodule voor emissie-inventaris wegverkeer België

autostrade

MAM rekentool

Rekentool voor voertuigkilometers emissie-inventaris wegverkeer België

snelweg België

Kansenrapport slimme/duurzame mobiliteit in België

Opportuniteiten voor slimme mobiliteit op de Belgische markt

shortseashipping_webpicture

Short Sea Shipping

Short Sea Shipping als alternatief voor wegtransport over lange afstanden

haven Antwerpen

LEZ havenbedrijf Antwerpen

Dit project onderzocht de milieukostenefficiëntie en de maatschappelijke kosten en baten van de invoering van een lage-emissi...

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign