Projecten en artikels van Griet De Ceuster

 • griet

  Griet De Ceuster

  Gedelegeerd Bestuurder
  Griet De Ceuster heeft Transport & Mobility Leuven opgericht in 2002 en is sindsdien gedelegeerd bestuurder. Zij houdt zich vooral bezig met lange termijnprognoses, kosten-batenanalyses van transportinfrastructuur, en indicatoren voor duurzame mobiliteit. Ze was de afgelopen 15 jaar betrokken bij meer dan 100 onderzoeksprogramma's en adviescontracten in België en Europa. Ze wordt regelmatig gevraagd als spreker, reviewer en expert. Griet De Ceuster is burgerlijk ingenieur en specialiseerde zich in verkeerskunde en economie aan de TU Delft en de KU Leuven.
  griet.deceuster@tmleuven.be
  +32 16 31 77 30
logo citrus

CITRUS

Coöperatieve intelligente vervoerssystemen voor vrachtwagens in Vlaanderen (België) in de praktijk getest.

vliegtuig dat aan het landen is - pixabay

INTUIT

Interactieve tools om de performantie van luchtverkeersmanagement beter te begrijpen.

achteruitkijkspiegel auto

Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen

Actualisering 2016: In welke mate internaliseert de transportgebruiker zijn externe kosten?

trein

Rhine-Alpine Transportstudie

Berekening van het potentieel voor modale verschuivingen op de Rhine-Alpine corridor voor vrachtvervoer.

Smartphone onderweg

Guide2Wear

Openbaar vervoer met draagbare apparaten voor verschillende soorten mobiliteit

informatiebord snelweg

METHOD

Wegbeheer door gebruik van mensgerichte ontwerpen

roadmap

Een betere opvolging van de verkeerslichten

Opbouw van een Vlaams systeem voor de kwaliteitsbeoordeling van verkeersregelinstallaties

drone

Onbemande luchtvaartuigen

Het gebruik van onbemande luchtvaartuigen bij mobiliteitsgerelateerde vraagstukken

Emissies van broeikasgassen verminderen in maritiem transport

De mogelijkheden om emissie van broeikasgassen in Europees maritiem transport te verminderen

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

passagier op metro met smartphone

Olympus

Sharing services voor elektrische voertuigen, gebaseerd op een B2B service platform

Ondersteuning ITS Actieplan Vlaanderen

TML ondersteunt de Vlaamse Overheid bij de opmaak van haar ITS Actieplan

Etis Plus logo

ETISplus

Europees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering

Second opinion Brusselse Ring

Vergelijking tussen het effect van een verbreding van de ring versus rekeningrijden op files en gezondheid

Kosten-batenanalyse spoorcorridor PP22

Studie over de afwerking van de Europese spoorcorridor tussen Duitsland en Griekenland

Invoering van een kilometerheffing en wegenvignet in België

Kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor lichte voertuigen in het Vlaamse, Brusselse Hoofdstedelijk en Waals Gewest

proeftuin-leuven-www

Ondersteuning bij slimme mobiliteit

Slimme kilometerheffing bewijst nut in wijzigen en sturen van mobiliteitsgedrag

GhG-TransPoRD

De vermindering van broeikasgasemissies door transport na 2020

Impact EU ITS richtlijn

De impact van investeringen in ITS in België

Railsandpoints

TEN-T planningsaanpak

Herziening van de planningsmethode van het Trans-Europese transportnetwerk

geld

MIRA externe kosten

Internalisering van externe kosten in Vlaanderen

meccanoverbinding Antwerpen

Meccanoverbinding Antwerpen

Verkeerskundige analyse en MKBA van een nieuwe Scheldekruising in Antwerpen

logo_quantify

QUANTIFY

Modellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100

sustapark_WS

SUSTAPARK

Duurzaam parkeren in steden: optimalisatie van prijs en locatie

vrachtwagens

Lange en zware vrachtwagens

De gevolgen van het aanpassen van Richtlijn 96/53/EC voor gewicht en grootte van vrachtwagens

selectionArtboard1-ws

Kilometerheffing

Analyse van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen

snelweg met file

Ecoscore

Analyse van geplande Vlaamse hervorming van de verkeersbelastingen

trein

IJzeren Rijn

Vervoersprognoses en MKBA ivm een eventuele heractivering van de IJzeren Rijn

Opleiding KBA spoorwegen

Opleiding van 5 dagen, FR en NL, voor de FOD Mobiliteit en Vervoer

Economische effecten 80 km/u

Analyse van economische effecten van een reductie van de snelheidslimiet naar 80 km/u voor vrachtwagens op Belgische autosnelwegen; Berekening van de kosten; Ramingen en aannames in de studie

tremovebelgie

TREMOVE België

Emissies van wegverkeer in België 1990-2030

energiegebruik_door_transport

MIRA-T 2004

Medewerking aan het Vlaams rapport milieu-indicatoren, deel Verkeer en Vervoer

TML038g

IMMI

In kaart brengen van luchtvervuiling door het wegverkeer in Vlaanderen (voor NOx en PM10)

spoor

Arbitrage

Advies aan de internationale arbitrage tussen Nederland en België over de IJzeren Rijn. Impact van de IJzeren Rijn op energieverbruik en emissies van goederenvervoer.

externekosten

Externe kosten van wegverkeer

Berekening van de externe kosten van wegverkeer voor emissies, files, geluidhinder en ongevallen, in Vlaanderen, 1990-2002

straat

Sluipverkeer

Onderzoek naar sluipverkeer door files op autosnelwegen

uitlaat auto

TRANSPHORM

Luchtvervuiling door het verkeer en gevolgen voor de gezondheid

schip binnenvaart

Optimalisatie inzameling scheepsafval

Onderzoek naar een betere inzameling van het scheepsbedrijfsafval van de binnenvaart in Vlaanderen

treinsporen

Spoorcorridor 3RX

Haalbaarheidsstudie en MKBA voor de spoorcorridor 3RX tussen België en Duitsland

pendelaars in de stad

SUMI

Duurzame stedelijke mobiliteitsindicatoren

Projectbeeld Mobiliteitsmanagement met ANPR

Mobiliteitsmanagement met ANPR

Hoe kunnen ANPR-camera's ingezet worden voor mobiliteitsmanagement?

clean power

Nationale beleidskaders voor de marktontwikkeling van alternatieve brandstoffen en hun infrastructuur

Richtlijnen en evaluatie van de nationale beleidskaders

busstation Leuven

Opmaak mobiliteitsplan vervoerregio Leuven

Opmaak gedetailleerd openbaar vervoersplan en geïntegreerd mobiliteitsplan voor vervoerregio Leuven.

spoor Gent-Terneuzen

Optimalisatie spoor Gent-Terneuzen

Een prognose tot 2030 van de transportvolumes per spoor in havens van Terneuzen en Gent, ter voorbereiding van een analyse van de beschikbare capaciteit op het spoor, en een MKBA.

wecount raamfoto

WeCount

Burgers brengen het verkeer in hun stad in kaart

file personenwagens

Kilometerheffing personenwagens

snelweg België

Kansenrapport slimme/duurzame mobiliteit in België

Opportuniteiten voor slimme mobiliteit op de Belgische markt

filebeeld

Studie objectiveren mobiliteitsbeleid

Deze studie stelt een diagnose van het fileprobleem in Vlaanderen en Brussel, en formuleert concrete aanbevelingen om de congestie te verminderen.

spoorweg

MKBA verduurzaming spoorvervoer

MKBA verduurzaming spoorvervoer door verdere elektrificatie van het Belgische spoorwegnet of vervanging van dieseltractie door andere duurzame vervoerswijzen.

© 2020 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign