Short Sea Shipping

08.20 / 16067

Short Sea Shipping (SSS) staat voor het transport van goederen of personen via de zee, waarbij geen oceanen overgestoken worden. SSS wordt sterk gepromoot voor lange afstanden, door zowel nationale als internationale overheden, als een alternatief voor wegtransport. Om wetenschappelijke ondersteuning te krijgen voor deze promotie, onderzocht TML het verschil in emissies tussen deze 2 transportmodi. Samen met enkele transporteurs en reders werd data verzameld voor verschillende parallelle trajecten. TML berekende met behulp van deze detaildata de emissies zeer nauwkeurig, zodat een eerlijke vergelijking mogelijk was. De resultaten zijn voorgesteld op een persconferentie aan de Vlaamse minister-president.

De studie wees uit dat er geen duidelijke "winnaar" is in deze vergelijkende studie; SSS scoort beter dan wegverkeer op het vlak van CO2-emissies, maar scoort minder goed op vlak van NOx, SO2 en PM-emissies. CO2 heeft een impact op klimaatsverandering; dit is een mondiaal probleem. NOx, SO2 en PM hebben een impact op regionale luchtkwaliteit. De strenge emissiereglementering van de afgelopen jaren hebben het wegverkeer opmerkelijk milieuvriendelijker gemaakt. Een gelijkaardige golf van milieureglementering bleef uit voor scheepvaart, waardoor scheepvaart momenteel slechter scoort voor de meeste polluenten. Recent worden evenwel nieuwe beleidsmaatregelen genomen om zeevaartemissies te reduceren.

In 2016 vond er een actualisatie plaats. We hanteerden dezelfde methode voor 2 nieuwe trajecten. Er is (opnieuw) geen éénduidige winnaar in deze vergelijkende studie; SSS scoort beter dan wegverkeer op het vlak van CO2-emissies, gelijkaardig wat betreft NOx en PM-emissies en slechter wat betreft SO2-emissies.
Beide modi vertonen een verbetering in 2016 in vergelijking met 2008; de verbetering bij SSS is merkelijk groter dan wegverkeer met spectaculaire verbeteringen voor SO2 (tot factor 20 beter), PM (tot factor 10 beter) en voor NOx (factor 3-4 beter).
De conclusie van de studie in 2008 wordt bij deze bevestigd: SSS had een grote inhaalbeweging te maken op vlak van milieuprestaties.
Uit deze studie kunnen we concluderen dat SSS deze inhaalbeweging inderdaad heeft gerealiseerd.
Zowel de Europese Commissie als de IMO hebben gewerkt aan milieureglementering. Als de trend van verbetering van milieuprestaties in de scheepvaart zich doorzet, dan valt te verwachten dat SSS in de toekomst “deze race zal winnen”.  

Periode

2008

Opdrachtgever

Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen

Ons team

Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign