Snelheidslimieten op autosnelwegen

08.59
Van 2008 tot 2009
In opdracht van de Bond Beter Leefmilieu, deed TML een eerste inschatting van de effecten van een wijziging van de maximumsnelheid op Belgische autosnelwegen. Er werd onderzocht wat de effecten zijn op reistijden, op emissies van fijn stof (PM10), stikstofoxiden (NOx) en koolstofdioxide (CO2), en op verkeersveiligheid. Er werden 3 varianten beschouwd: een wijziging van de maximumsnelheid voor personenwagens naar 100km/u, naar 110km/u en naar 130km/u.

In een eerste stap werd een inschatting gemaakt van het effect van een gewijzigde maximumsnelheid op effectief gereden snelheden. Er werd gewerkt met meetgegevens van het verkeer op de Belgische autosnelwegen in 2007. Op basis van beschouwingen uit de verkeersstroomtheorie, werd voor elk meetpunt ingeschat wat het effect op de snelheid zou zijn indien de maximumsnelheid gewijzigd zou worden.
Vervolgens werd op basis van deze gewijzigde datapunten, het effect op reistijden, emissies en verkeersveiligheid bepaald.

De resultaten voor België worden samengevat in onderstaande tabel. In de tabel wordt het verschil in kosten aangegeven ten opzichte van de basistoestand (maximumsnelheid van 120km/u): negatieve getallen duiden op een daling van de kosten, positieve getallen op een stijging van de kosten.


Wanneer enkel reistijd, emissies en veiligheid beschouwd worden, geeft de verlaging van de maximumsnelheid tot 110km/u de beste resultaten: een daling van de kosten met 36 miljoen euro per jaar.

Door de erg hoge kosten van de toegenomen reistijd, scoort een verlaging van de maximumsnelheid tot 100km/u iets minder goed (kleinere daling van de kosten dan in het geval van een verlaging van de maximumsnelheid tot 110km/u).

In het geval van een verhoging van de maximumsnelheid tot 130km/u, nemen de reistijdkosten af, maar stijgen de kosten van emissies en veiligheid, zodat (op basis van deze elementen) de snelheidsverhoging slecht scoort (toename van de kosten).

Periode

Van 2008 tot 2009

Opdrachtgever

Bond Beter Leefmilieu

Partners

/

Ons team

Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign