Microsimulatie Ring rond Leuven

18048
Van 2019 tot 2020
In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (AWV) en De Lijn voerde TML een verkeersstudie uit van de ring rond Leuven (R23). In deze studie is voor een conceptontwerp voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) geanalyseerd wat het effect zou zijn op de verkeerssituatie voor autoverkeer, openbaar vervoer en actieve weggebruikers op de Leuvense ring en op de inkomende gewestwegen. Het einddoel was hierbij niet om tot een afgetoetst plan van uitvoering te komen, maar wel om het voorliggende HOV-conceptontwerp te evalueren en lokaal te optimaliseren. AWV zal zich in een volgende fase baseren op o.m. de resultaten van deze studie om specifieke wegvakken en knooppunten langs en rondom de R23 vorm te geven.

TML maakte voor deze studie gebruik van het softwarepakket Vissim om een microsimulatiemodel voor Leuven op te bouwen. Vervolgens zijn voor de huidige infrastructuur dynamische lichtenregelingen ontworpen volgens het ‘maximaal conflictvrij’-principe. Dit scenario diende als benchmark voor de vergelijking met de toekomstscenario’s van het HOV-conceptontwerp. Ook voor deze toekomstscenario’s zijn specifieke lichtenregelingen ontworpen met flexibele OV-beïnvloeding. Dankzij de optimalisatievoorstellen van TML om de doorstroming in het HOV-ontwerp te verbeteren, werden de totale verliestijden in de microsimulatie met ongeveer 40% teruggedrongen voor zowel autoverkeer als openbaar vervoer.
 

Periode

Van 2019 tot 2020

Opdrachtgever

Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Partners

/

Ons team

Kristof Carlier, Ruben Corthout, Hanne De Naegel, Dirk Engels, Rodric Frederix, Stef Tourwé, Jeroen Vanbiervliet
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign