CIVITAS SATELLITE

14111
Van 2016 tot 2020

 

Het CIVITAS SATELLITE project coördineerde en ondersteunde de CIVITAS 2020 projecten op vlak van evaluatie, promotie van hun resultaten, uitwisseling van kennis en verdere uitbouw van de CIVITAS community. Het project liep van juli 2016 tot december 2020.

In het kader van het Horizon 2020 onderzoeksprogramma richtte CIVITAS 2020 zich op innovatie in energie-efficiënte stedelijke mobiliteit en transport. De Europese Commissie ondersteunde daarbij enerzijds demonstratieprojecten waarin steden samenwerkten om maatregelen op een innovatieve wijze te implementeren en te leren van de implementatieprocessen en de bereikte impact ervan. Anderzijds werden ook innovatie- en onderzoeksprojecten ondersteund die zich richten op specifieke mobiliteitsthema’s binnen de duurzame ontwikkeling van de Europese steden

TML was verantwoordelijk voor de uitwerking van het kader en de richtlijnen voor de evaluatie van de projecten. Het bestaande kader voor de demonstratieprojecten van de steden werd daarbij geactualiseerd, uitgebreid en efficiënter gemaakt. Er werd ook samengewerkt met de innovatie- en onderzoeksprojecten om ook hun evaluatieresultaten toegankelijk te maken en voor deze een toekomstig kader op te stellen.

Gids voor een veerkrachtigere en robuustere stedelijke mobiliteitsplanning

Steden en regio's reageerden op de COVID-19 pandemie met nieuwe en innovatieve vervoersoplossingen. Hierbij rees de vraag wat de lessen voor duurzame mobiliteitsplanning op lange termijn zijn.
Duurzame stedelijke mobiliteitsplanning (‘sustainable urban mobility planning’, SUMP) is een strategische en geïntegreerde aanpak van de complexiteit van het stedelijk vervoer. In heel Europa streven lokale overheden en hun private partners naar duurzame oplossingen voor personen- en goederenvervoer die toegankelijke, veilige en betaalbare mobiliteit bevorderen, en tegelijk stroken met de Europese doelstellingen inzake emissiereductie in het kader van de Green Deal. 
Als onderdeel van de coördinatie- en ondersteuningsactie CIVITAS SATELLITE en gesteund door projecten van het CIVITAS-initiatief, werd een themagids samengesteld, "Planning for More Resilient and Robust Urban Mobility". TML verzorgde het hoofdstuk over Opvolging en Evaluatie en het hoofdstuk over Veiligheid.

Op basis van de lessen die tijdens de COVID-19 pandemie zijn geleerd, werden mogelijke manieren geschetst om de overgang naar veerkrachtigere en duurzamere stedelijke mobiliteitssystemen te versnellen en beter voorbereid te zijn op eventuele toekomstige crisissen. De themagids introduceert het concept veerkracht van stedelijke mobiliteit en toont het belang van de integratie ervan in het SUMP-proces. De gids presenteert een reeks casestudies uit verschillende steden zoals Dublin, Madrid, Rotterdam en Helsinki, waarbij werd onderzocht hoe baanbrekende CIVITAS-projecten zoals ReVeal, Handshake, SPROUT en Park4SUMP op verschillende gebieden werken aan de vergroting van de veerkracht van steden.

Periode

Van 2016 tot 2020

Opdrachtgever

Europese Commissie, CIVITAS 2020

Partners

Polis, Rupprecht Consult, EUROCITIES, ICLEI European Secretariat, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Union Internationale des Transports Publics

Ons team

Bregtje Proost, Lars Akkermans, Tim Breemersch, Eef Delhaye, Evelyn De Wachter, Dirk Engels, Wouter Florizoone, Gitte Van Den Bergh
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign