Richtlijnenboek MER-discipline Mobiliteit

13.41
Van 2014 tot 2015
In samenwerking met Antea Belgium stelden we een richtlijnenboek op voor de uitwerking van de discipline Mobiliteit in een MER (milieueffectenrapport). Dit richtlijnenboek is een leidraad voor de MER-deskundigen bij het opstellen van een MER. Het is ook bedoeld als informatief document voor adviesinstanties, initiatiefnemers en de dienst MER. Het verschaft namelijk ook uitleg over de aanpak van het aspect mobiliteit, wat vaak een complexe materie is en een cruciale rol speelt bij de beoordeling van vele plannen/projecten.

Volgende elementen komen aan bod:

- scope van de discipline Mobiliteit en algemene principes van aanpak in een MER
- inventarisatie van bronnen, definiëring van begrippen, afbakening en vaststelling van parameters, standaardwaarden
- significantiekaders per effectgroep
- methodologische aspecten van mobiliteit (onder andere tellingen, gebruik van modellering, …)
- gegevensoverdracht naar andere disciplines.

Periode

Van 2014 tot 2015

Opdrachtgever

Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Milieueffectrapportage

Partners

/

Ons team

Dirk Engels, Sven Maerivoet, Gitte Van Den Bergh, Isaak Yperman
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign