N76

10.58
Van 2011 tot 2014
Deze studie wil de ontsluiting van de regio N-O Limburg (Bree, Kinrooi, Maaseik, Peer,...) naar de E314 in kaart brengen. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd de N73 geselecteerd als weg voor de ontsluiting naar de E314. De vraag die nu gesteld wordt, is of de N76 niet beter geschikt is om deze rol over te nemen.

Binnen deze brede studie voerde TML een eerste “quick scan” maatschappelijke kosten-baten analyse uit. Het doel hiervan was na te gaan of de N76 omgevormd dient te worden tot een primaire weg. Hiertoe werd 1 projectalternatief met 2 varianten vergeleken met het nulalternatief. Het project alternatief bestaat uit een laddermodel waarbij de N76 een tweede Noord-Zuidverbinding zou vormen naast de reeds bestaande N74. In de eerste variant (ladder 1) wordt de N76 opgewaardeerd tot een primaire weg, in de tweede variant (ladder 2) wordt de N76 uitgerust met ventwegen voor de ontsluiting van de aanliggende woningen. Andere scenario’s werden niet mee opgenomen.

Voor deze quick scan MKBA focussen we voornamelijk op:

- De directe effecten, dit zijn de reistijdswinsten voor de gebruikers die ontstaan door de uitvoering van het project
- De externe effecten: dit zijn de effecten op emissies, geluid, ongevallen en mogelijke effecten op natuur, erfgoed en monumenten. Gegeven de opzet van deze studie en de informatie beschikbaar worden mogelijke effecten op natuur, erfgoed en monumenten enkel pro memorie meegenomen.
- De investerings- en onderhoudskosten

Onderstaande tabel toont het resultaat voor een discontovoet van 4%.


 
Resultaat MKBA (€ 2010) - discontovoet 4 %
    miljoen euro
Directe effecten   Ladder 1 Ladder 2
  wagen 31.18 33.73
  lichte vrachtwagens 1.71 2.30
  vrachtwagens 6.24 8.52
       
Externe effecten Emissies -46.13 -50.48
  Ongevallen -22.41 -24.30
  Geluid -7.07 -7.89
  Natuur en landschap PM PM
       
Indirecte effecten openbaar vervoer PM PM
  andere indirecte effecten PM PM
       
Investeringskosten   -8.67 -9.37
       
Onderhoudskosten   -5.68 -6.13
       
Totaal   -50.85 -53.63
De uiteindelijke MKBA is negatief voor beide projectalternatieven. Het consumentensurplus is weliswaar groter dan de investeringskost en de kosten voor het onderhoud, maar door de stijging in emissies, ongevallen en geluid bekomen we een netto maatschappelijke kost. De stijging in de externe effecten is toe te schrijven aan de bijkomende voertuigkilometers in het gebruikte gebied in de projectscenario’s.

Periode

Van 2011 tot 2014

Opdrachtgever

Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer - Wegen en Verkeer Limburg

Partners

Vectris, Flow

Ons team

Eef Delhaye, Rodric Frederix
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign