Analyse circulatieplan Gent

17026
Van 2017 tot 2020
Korte omschrijving:
Een jaar na de invoering van het circulatieplan in Gent (april 2017) voerde TML een eerste uitgebreide analyse uit van de effecten om zo een eerste algemene beoordeling van het circulatieplan op te maken.  In deze analyse hebben we getracht een goed inzicht te krijgen in het waarom van de vastgestelde effecten en wordt het functioneren van de nieuwe circulatie met daarin de specifiek rol van de knippen en de uitbreiding van de autovrije gebieden doorgelicht.
Voor deze studie hebben we een groot aantal databronnen gevalideerd en geïnterpreteerd.  Daarvoor maakte ons projectteam gebruik van haar uitgebreide expertise op vlak van zowel kwalitatieve als kwantitatieve evaluatie.  Onze onderzoekers voerden een grondige data-analyse uit van o.a. real-time metingen van snelheden en verkeersintensiteiten.  Ook de analyse van vervoerswijzekeuze en verplaatsingspatronen vormde een belangrijk aspect van deze opdracht.  De resultaten van deze studie staan te lezen in een breed toegankelijk onderzoeksrapport, dat TML opstelde in samenwerking met de Stad Gent.

Begin 2019 voerden we aanvullend nog een tweede evaluatie uit.  Daarbij maakten we niet alleen gebruik van gelijkaardige databronnen, maar ook van bijkomende en meer diepgaande waarnemingen.  Die omvatten onder meer een uitgebreider kentekenonderzoek om de routes van het autoverkeer in beeld te brengen en bepaalde bijsturingen te evalueren, de vervoerswijzekeuze van grotere bedrijven vanuit de driejaarlijkse Federale diagnostiek,  een uitgebreid verplaatsingsgedragsonderzoek en de evolutie van de Gentse horeca en handel. Daardoor kregen we een nog duidelijker inzicht in de verplaatsingspatronen en het verplaatsingsgedrag en konden we nagaan of de voorheen vastgestelde trends konden worden bevestigd of moesten worden bijgesteld.

Resultaten:
Deel I:
Uit deze eerste analyse blijkt duidelijk dat het circulatieplan haar doelstellingen bereikt heeft.  Zo is er een duidelijke verschuiving naar het gebruik van meer duurzame modi; een gedifferentieerde verbetering van de bereikbaarheid, en is ook de verkeersleefbaarheid verbeterd. Wel stellen we vast dat er op een aantal vlakken nog aandachtspunten zijn die best verder nauwgezet worden opgevolgd, en waar nodig moeten vertaald worden in aanpassingen van de organisatie.  Dat is een proces dat al deels aan de gang is.  Daarnaast blijkt het zeker ook nodig te zijn om verder te werken aan het informeren van de Gentenaars en Gentgebruikers over de mogelijkheden van dit verplaatsingssysteem via signalisatie en interactieve communicatieen aan het verder optimaliseren van de andere modi als alternatief voor het gebruik van de auto.

Deel II:
De tweede uitgebreide evaluatie van het functioneren van het Circulatieplan en de impact ervan op de bereikbaarheid, leefbaarheid van de binnenstad, en het verplaatsingsgedrag van Gentenaars en Gentgebruikers, bevestigen de algemene conclusies van de eerste evaluatie waarbij geconcludeerd wordt dat het Circulatieplan de gestelde doelstellingen bereikt.
De multimodale bereikbaarheid van de binnenstad blijkt uitdrukkelijk verbeterd met duidelijke verbetering voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer en een anders georganiseerde maar in het algemeen kwalitatief vergelijkbare toegankelijkheid voor het autoverkeer. Daarbij is het goed functioneren van de R40, vergelijkbaar met de situatie voor de invoering van het Circulatieplan met in het algemeen slechts licht extra verliestijden, van de invalswegen en de hoofdontsluitingswegen een belangrijke factor. Hierbij zijn er nog enkele aandachtspunten, voornamelijk Dampoort en Drongensesteenweg. Voor het openbaar vervoer zijn de aandachtspunten eveneens de Drongensesteenweg en Frans Van Ryhovelaan.
Daarmee samenhangend is er de vaststelling dat de Gentenaars, maar ook bezoekers en pendelaars naar Gent, hun vervoerwijze heroriënteerden richting duurzame modi met een afname van het autogebruik, een toename van het openbaar vervoergebruik en een sterke groei van het fietsgebruik.
De leefbaarheid van de binnenstad met specifiek de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit is daarbij verbeterd en een aantal indicatoren geven een verdere positieve economische dynamiek aan in deze binnenstad.
De meeste Gentenaars vinden dat het nieuwe Circulatieplan een goede zaak is, waarbij de geregistreerde verbetering van de leefbaarheid en de richting duurzame modi verschoven bereikbaarheid positief wordt ingeschat. De polarisatie tussen voorstanders en tegenstanders is afgenomen sinds de eerste evaluatie een jaar geleden.

Meer info:
Meer info in de rapporten in bijlage, of op de website van de Stad Gent.
 

Periode

Van 2017 tot 2020

Opdrachtgever

Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Ons team

Hanne De Naegel, Dirk Engels, Gitte Van Den Bergh
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign