MKBA E17 Temse-Kruibeke

20104
Van 2020 tot 2021
Binnen deze opdracht voeren we een MKBA-studie uit voor de infrastructurele ontwikkeling van het netwerk van de E17 tussen Temse en Kruibeke. Daarbij zullen we verschillende alternatieven tegen elkaar afwegen, met het oog op een betere doorstroming op de E17.
Vandaag doen zich problemen voor met de doorstroming op de E17. Door de beperkte doorgang in de Kennedytunnel ontstaan files die terugslaan tot op de E17. Dit betekent ook dat de doorstroming naar de E34 en de Liefkenshoektunnel via Antwerpen West in het gedrang komt. Dit wordt nog versterkt bij calamiteiten, waardoor de files groter worden en er een overloop ontstaat naar het onderliggende wegennet.
Bij zeer ernstige calamiteiten fungeert het onderliggende wegennet in het Waasland als ‘wissel’ tussen E17 en E34.

In deze studie onderzoeken we in hoeverre een infrastructurele aanpassing op de E17 een oplossing kan bieden aan deze problemen.
Het uiteindelijke resultaat van dit werk is een MKBA waarin we onderzoeken in hoeverre de baten van een infrastructurele aanpassing groter zijn dan de kosten.

We starten de studie met een dossieronderzoek, waarin we een uitgebreide contextanalyse uitvoeren. We stellen ook verschillende alternatieven op als oplossing voor het probleem. Uit deze lijst selecteren we uiteindelijk de meest beloftevolle alternatieven, welke we vervolgens meenemen in de MKBA.
In het tweede deel van de studie voeren we een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit met als voornaamste doel de huidige (maatschappelijke) meerwaarde van deze alternatieven te onderzoeken, rekening houdend met de ruimere context.

TML zet zijn expertise in om met behulp van een kosten-batenanalyse een objectieve analyse te maken van de situatie. Hierbij beschouwen we niet enkel de directe baten van de alternatieven, zoals bijvoorbeeld tijdswinsten voor het autoverkeer, maar brengen we ook de externe effecten in kaart, zoals (milieu)hinder in de omgeving, tezamen met de kosten voor de verwezenlijking van het project. Op deze manier nemen we alle aspecten in beschouwing , en wegen we deze ook tegenover elkaar af.

Afhankelijk van de resultaten van de MKBA zal er eventueel verder gewerkt worden richting een planMER-studie en een GRUP. Op dit moment is het echter nog te vroeg om te besluiten of dit al dan niet het geval zal zijn.

Periode

Van 2020 tot 2021

Opdrachtgever

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen

Ons team

Gitte Van Den Bergh, Rosanne Vanpée
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign