De toekomst van ISVAG

09.10 / 16041
Van 2009 tot 2016
De intergemeentelijke samenwerking ISVAG (Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten) in Wilrijk startte een onderzoek naar de wijze waarop zij haar maatschappelijke opdracht, namelijk de verwerking van afval der deelgenoten, verder kan invullen na 1 september 2011 (dan verstrijkt immers haar milieuvergunning).
Om ISVAG’s Raad van Bestuur een definitief besluit hieromtrent te laten nemen, werd in deze studie de huidige status van de afvalverbrandingsinstallatie opgemaakt. Daarnaast werden een aantal mogelijke toekomstscenario’s verkend, waarbij in overleg met de opdrachtgever een aantal scenario's gedetailleerd uitgewerkt werden.
De studie vertrok vanuit verschillende invalshoeken, namelijk technologisch, ecologisch en energieperformantie, financieel-economisch, wettelijk, logistiek en transport. Deze werden elk door specialisten in hun eigen vakgebied behandeld, waarbij TML het consortium van bedrijven op verkeerstechnisch vlak bijstond. 
De studie bestond uit 4 opeenvolgende fases:
  • Fase 1: kwalitatieve definitie van alle mogelijke alternatieven.
  • Fase 2: selectie van bepaalde alternatieven door de Raad van Bestuur.
  • Fase 3: gedetailleerde kwantitatieve studie van de geselecteerde alternatieven.
  • Fase 4: ondersteuning van het besluitvormingsproces door de Raad van Bestuur.  
Ze resulteerde in volgend voorkeursalternatief: “Doorgaan tot minstens 2023, gecombineerd met de op korte termijn doorvoering van alle gesuggereerde optimalisaties, met een vergunning die loopt tot 2031, inclusief de uitvoering van een nieuwe evaluatie vóór 2023 (bv. 2018).”  
Update: in een persbericht van 20/07/2010 liet ISVAG weten te kiezen voor een verlengingstermijn van slechts 10 jaar in plaats van de door ons voorgestelde 20 jaar. Als reden hiervoor worden politieke en maatschappelijke factoren gegeven. Door het opleggen van deze beperking in vergunningstermijn, dient ISVAG een aantal evaluatiemomenten in te lassen. Daarnaast moet het ten allen tijde alert te blijven om te blijven beschikken over de best beschikbare technologie, en om op de nieuwe ontwikkelingen in de afvalverwerkingssector in te spelen.

Update (oktober 2016): in een bijkomend locatie- en mobiliteitsonderzoek (uitgevoerd door TML en de UA) werd de impact van ISVAG-emissies op de omgeving in kaart gebracht. Daarnaast werden door andere onderzoekers ook een tracéstudie voor de aanleg van een warmtenetwerk opgesteld, werd de huidige best-beschikbare techniek onder de loep genomen en werd de economische haalbaarheid van een eventuele nieuwe installatie afgetoetst. Uit de mobiliteitsanalyse die TML uitvoerde is gebleken dat geen enkele beschikbare locatie beter scoort, zowel uit ecologisch als economisch standpunt. Hiervoor onderzochten we 17 verschillende locaties en stelden we vast dat de huidige plek de best bereikbare is. (Dit rapport is beschikbaar en kan opgevraagd worden bij ISVAG: info@isvag.be)

Periode

Van 2009 tot 2016

Opdrachtgever

ISVAG cvba

Partners

Ecorem, RebelGroup Advisory, VITO, Stibbe, UA, VITO, Ramboll, Grant-Thornton

Ons team

Eef Delhaye, Sven Maerivoet, Kris Vanherle, Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign