Woonontwikkelingsgebied Wijgmaal

20062
TML ondersteunt 1010au en PREO bij de opmaak van een inrichtingsplan voor het woonontwikkelingsgebied Wakkerzeelsebaan – Ursulinenstraat in Wijgmaal. Hierbij worden de ambities voor een duurzame ontwikkeling vertaald naar een haalbaar plan dat voorrang geeft aan actieve verkeersgebruikers.

De sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal wil haar perceel in Wijgmaal - dat begrensd wordt door de Wakkerzeelsebaan, Baron Descampslaan en de spoorweg - bebouwen vanaf 2023. Het ruimtelijk structuurplan Leuven schrijft voor dat er een inrichtingsplan moet worden opgemaakt voor het hele woonontwikkelingsgebied Wakkerzeelsebaan – Ursulinenstraat, vooraleer de afzonderlijke deelgebieden kunnen aangesneden worden. Het doel van deze opdracht is een inrichtingsplan op te stellen met bijhorend energieconcept en ontwikkelingsstrategie. Het ontwerp moet tot stand komen in participatie met de betrokken actoren.

Het resultaat van dit project is een rapport dat elementen bevat op drie schaalniveaus.
Op schaal van het plangebied wordt er een stedenbouwkundig ontwerp, een energieconcept en een ontwikkelingsstrategie opgesteld. Ook wordt er een mobiliteitstoets uitgevoerd die aanvragers van omgevingsvergunningen toelaat om tegemoet te komen aan de vereisten voor mobiliteitseffectenrapportage (MOBER).
Op schaal van het perceel van Dijledal wordt een meer gedetailleerd inrichtingsplan opgesteld met bijhorende richtlijnen.
Verder worden er op schaal van het studiegebied aanbevelingen gemaakt die kunnen worden opgenomen in het programma voor het gebiedsgericht initiatief woonkern Wijgmaal.

Het project bestaat uit vier fasen: in de verkennende fase worden de ambities vastgelegd voor de verschillende domeinen. In de laboratoriumfase wordt er getest met verschillende ruimtelijke scenario’s, aangestuurd vanuit deze ambities. In de volgende fase ontstaat er een prototype door te meten (aan de hand van duurzaamheidsmeters en kengetallen) en af te toetsen met de verschillende overlegorganen. Tenslotte wordt het prototype in de laatste fase verder verfijnd en vertaald naar een gedragen actieplan.

Doorheen het project bewaakt TML het evenwicht tussen de verkeersleefbaarheid en -haalbaarheid van het inrichtingsplan. De ambities op vlak van duurzame modi zijn hoog voor dit plangebied. Daartegenover staat de ambitie van Infrabel om de spoorwegovergangen te supprimeren. Bovendien zullen de nieuwe woningen en functies nieuwe verkeersstromen genereren. TML gaat op zoek naar oplossingen die actieve en duurzame weggebruikers stimuleren, en onderzoekt de haalbaarheid in het kader van de bestaande verkeersstructuren. Daarnaast voert TML de mobiliteitstoets uit voor het inrichtingsplan.

Periode

2021

Opdrachtgever

Stad Leuven

Partners

1010 architecture urbanism, Plant en Houtgoed, DUSS Explorers, PREO

Ons team

Dirk Engels
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign