Ontwerpen van verkeersmanagement voor Albanië

20061
19/05/2021
TML werkt mee aan de ontwikkeling van een verkeersmanagementsysteem voor Albanië. Hiervoor kijken we eerst naar de noden van de verschillende partijen en de financiële haalbaarheid. Tot slot werken we in detail een systeemarchitectuur en organisatiemodel uit, met inbegrip van een schatting van alle te maken kosten.

Albanië bereidt zich verder voor om tot de EU toe te treden. Een van aspecten hierin is de integratie van hun weginfrastructuur in het Transeuropees Netwerk voor Transport (TEN-T). Daarnaast zijn er ook diverse Europese Richtlijnen waaraan ze moeten voldoen, zoals voor intelligente transportsystemen, open data, etc. Hierbij ondersteunen we de Albanese wegbeheerder, zodat deze zich beter kan organiseren om zo een geschikt verkeersmanagementsysteem uit te rollen.

Concreet brengen we eerst de noden van alle diverse partijen in kaart. Hiervoor organiseren we interviews en workshops met wegbeheerders, ministriële departementen, belangenorganisaties, etc. We kijken ook naar de verschillende relevante Europese Richtlijnen waaraan Albanië op termijn zal moeten voldoen, en wat op dit moment de beste oplossingen voor verkeersmanagement zijn. Aansluitend stellen we een systeemarchitectuur op, tezamen met een organisatiemodel waarin alle relevante partijen hun eigen rol(len) hebben. Tot slot voorzien we ook een gedetailleerde schatting van alle kosten om een dergelijk grootschalig uit te rollen en hun eigen administraties daarvoor te (her)organiseren.

TML coördineert het in kaart brengen van alle noden, de uitwerking van de Europese Richtlijnen en beste praktijken op het vlak van intelligente transportsystemen. Daarnaast leiden we ook het onderzoek naar de financiële haalbaarheid. Verder ondersteunen we het consortium bij de bepaling van de systeemarchitectuur, het organisatiemodel en een inschatting van de finale kosten.

De nadruk bij dit alles ligt op wegverkeer, waarbij men finale resultaten tegen eind 2021 verwacht.

Periode

2021

Opdrachtgever

Albanian Road Authority

Partners

TECNIC Consulting Engineers, Infraplan

Ons team

Ruben Corthout, Bart Ons, Rosanne Vanpée
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign