Ondersteuning bij de uitwerking van het Witboek Beleidsplan Ruimte voor Vlaanderen

TML ondersteunt de Vlaamse regering met mobiliteitsgerelateerd onderzoek

De Vlaamse Regering keurde op 4 mei 2012 het Groenboek Beleidsplan Ruimte “Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool?” goed. Het Groenboek stelt een nieuwe ruimtelijke visie op Vlaanderen voor en vormt het vertrekpunt  naar het Witboek.
Deze studie bood ondersteuning bij de uitwerking van dit Witboek, waarbij we  beleidsvoorbereidend onderzoekswerk uitvoerden en ondersteuning bij de beleidsimplementatie boden.

TML ondersteunde het team bij de sleutelkwestie “Vlaanderen verbinden met de wereld”, wat Vlaanderen zal toelaten om een aantal scherpe keuzes te maken om haar gewenste positie als Metropool te verwezenlijken. Hiertoe vertrokken we van bestaande verkeersmodellen, databronnen, literatuur, databases, … om de huidige situatie op het vlak van infrastructuur te bepalen. Via desktopresearch zorgden we dat de voorgelegde onderzoeksvragen wetenschappelijke onderbouwd werden. De ruimtelijke vertaling ervan naar Vlaanderen toe gebeurde via ontwerpend onderzoek. De verbetering van bestaande knelpunten, de optimale aanpak van de toekomstige verkeersvraag en met welke (nieuwe) vervoersmodi dit kan, stonden hier centraal.

rapporten

Onderzoek naar het functioneren van de polycentrische stedenstructuur in Vlaanderen
rapport stedenstructuur & kaartenbundel (TML leverde input voor dit rapport)

Onderzoek naar concrete strategieŽn om de veerkracht van een gebied te verhogen
rapport veerkrachtstrategieŽn

Ontwerpend onderzoek naar verdichtingspotenties in verschillende types stationslocaties
rapport verdichtingspotenties

Rapportages in verband met de ontwikkeling van het instrumentarium voor de ruimtelijke ordening:

Rapportages met informatie over ruimte voor logistiek

Onderzoek naar innovatieve voedselproductiestrategieŽn waarbij enerzijds veerkracht en anderzijds de voedselproductie in gebieden met een andere hoofdactiviteit worden belicht
voedselproductiestrategieŽn

Je kan de rapporten ook downloaden van de website van de Vlaamse Overheid via deze link: https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Beleidsontwikkeling/BeleidsplanRuimte

periode

2013

opdrachtgever

Vlaamse Overheid, Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Afdeling Ruimtelijke Planning

partners

SumResearch, Grontmij, Royal Haskoning, WES, ILVO, LDR Advocaten, Radboud Universiteit Nijmegen

medewerkers

Sven Maerivoet

contact

Sven Maerivoet

+32 16 31.77.33
referentie: 12.59