TREMOVE BelgiŽ

Emissies van wegverkeer in BelgiŽ 1990-2030

TML berekende de uitlaatemissies van wegtransport in de periode 1990-2030 in opdracht van de FOD Mobiliteit en Vervoer en Febiac. De berekeningen baseren zich op een trendscenario voor de mobiliteitsontwikkeling. De studie neemt de effecten van biobrandstoffen en airco in beschouwing. Dankzij de Europese EURO-normen dalen de emissies van vervuilende stoffen, stikstofoxides (NOx), fijn stof (PM), koolstofmonoxide (CO) en vluchtige organische componenten (VOC) met 70 tot 90% ondanks een stijging van het transportvolume. Voor koolstofdioxide (CO2), verantwoordelijk voor de opwarming van het klimaat, zien we een lichte stijging van de emissies.

Daarnaast berekende TML ook de impact van drie scenario's op emissies, transportvolumes, taksinkomsten en algemeen welvaartsniveau. Een eerste scenario simuleerde een verhoging van transportkosten, een tweede scenario simuleerde een verhoging van de brandstofprijzen en een derde scenario berekende de effecten van een milieugerelateerde verkeersbelasting. Voor de eerste twee scenario's zien we een lichte daling in emissies, voor het laatste scenario zien we een vervroegde daling in de uitstoot van fijn stof.

TML gebruikte voor de berekeningen het multimodaal Europees transportmodel TREMOVE. De Belgische inputs van het model werden voor dit project volledig geactualiseerd.

rapporten

Persbericht Nederlands: persbericht-nl.doc

Persbericht Frans: persbericht-fr.doc

Eindrapport (Engels): report_05.15_emissions_belgium.pdf

periode

september 2005 - januari 2006

opdrachtgevers

FOD Mobiliteit

Febiac

medewerkers

Bruno Van Zeebroeck, Steven Logghe, Bart Van Herbruggen, Griet De Ceuster

contact

Bruno Van Zeebroeck

+32 16 31.77.36
referentie: 05.15