Effectenbeoordeling van de internalisering in transport

Inventaris van bestaande maatregelen voor de internalisering van externe kosten van alle vervoersmodi

Het principe 'de vervuiler betaalt' is al lang een vuistregel van het Europees milieubeleid. TML nam deel aan een project voor DG MOVE, in een consortium geleid door CE Delft, waarin dit principe als leidraad gold. In het project is een inventaris opgemaakt van bestaande maatregelen voor de internalisering van externe kosten van alle vervoersmodi.
Het resultaat is een overzicht van het huidige beprijzingsbeleid, in de 27 EU lidstaten, voor de volgende 7 onderwerpen:

 • infrastructuur (slijtage)
 • congestie
 • beperkte beschikbaarheid
 • ongevallen
 • klimaatverandering
 • luchtvervuiling
 • geluid

TML bekeek hierin het vervoer over de weg, terwijl de andere partners verantwoordelijk waren voor spoor, binnenvaart, zeevaart en luchtvaart.

In totaal werd voor bijna 400 maatregelen een fiche opgesteld, waarvan meer dan 150 voor wegvervoer. Hierbij ging het om volgende types maatregelen:

 • Registratietaxen
 • Eigendomstaxen
 • Accijnzen op brandstof
 • Verzekeringstaxen
 • Infrastructuurtaxen

Een belangrijke trend is dat steeds meer landen in steeds meer belastingen de milieu-eigenschappen van de gebruikte wegvoertuigen verwerken, om zo de externaliteiten van de uitstoot te compenseren. Ook verschuift de belasting steeds meer naar het gebruik van de wagen. Een goed voorbeeld is de toepassing van kilometerheffing, onder impuls van de technologische vooruitgang.
Daarnaast werd ook aangegeven hoe hoog de inkomsten waren van de internalisatiemaatregelen,  bij welke die inkomsten geoormerkt werden voor specifiek gebruik, en hoeveel de administratieve kost van de maatregelen bedraagt.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat accijnzen op brandstof het leeuwendeel van de inkomsten genereren: zowat 170 miljard euro, tegenover 94 miljard euro voor alle andere maatregelen (totaal EU27).

In andere vervoersmodi worden quasi enkel brandstofaccijnzen en infrastructuurtaxen toegepast, en de inkomsten liggen enkele grootteorders lager dan voor wegtransport.

rapporten

Eindrapport en annex (in het Engels), kan je ook downloaden van de EC website: http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/sustainable_en.htm

periode

2012

opdrachtgever

Europese Commissie, DG MOVE

partners

CE Delft, TNO, TRT

contact

Tim Breemersch

+32 16 74.51.23
referentie: 12.22