IMMI

In kaart brengen van luchtvervuiling door het wegverkeer in Vlaanderen (voor NOx en PM10)

In 2003-2004 werd door ons de immissieproblematiek voor NOx en fijn stof (PM10) ten gevolge van wegverkeer in Vlaanderen bekeken voor Aminal (nu Departement LNE). We werkten hiervoor samen met het Nederlandse TNO-MEP. We analyseerden het verkeerspatroon, en de bijbehorende emissies voor 2010.

Hiermee werd de luchtkwaliteit in stedelijke omgeving en langs autosnelwegen berekend overeenkomstig de Europese Dochterrichtlijn 1999/30/EG. We gebruikten hiervoor o.a. het “TNO-Verspreidingsmodel”. Waar de overschrijding van de EU-grenswaarden voor 2005 en 2010 bleek, werden maatregelen voorgesteld.

rapporten

Eindrapport: rapport_02.15_immi.pdf

Artikel "Invloed wegverkeer op Vlaamse luchtkwaliteit": artikel_200404.pdf

periode

2003 - 2004

opdrachtgever

Vlaamse overheid, AMINAL, Sectie Lucht: lucht.milieuinfo.be (nu: Departement LNE)

medewerkers

Filip Vanhove, Griet De Ceuster

in samenwerking met

TNO (projectleider)

contact

Filip Vanhove

+32 16 31.77.35
referentie: 02.15