Medewerkers

directeur

Griet De Ceuster heeft Transport & Mobility Leuven opgericht in 2002 en is sindsdien gedelegeerd bestuurder. Zij houdt zich vooral bezig met lange termijnprognoses, kosten-batenanalyses van transportinfrastructuur, en indicatoren voor duurzame mobiliteit. Ze was de afgelopen 15 jaar betrokken bij meer dan 100 onderzoeksprogramma's en adviescontracten in BelgiŽ en Europa. Ze wordt regelmatig gevraagd als spreker, reviewer en expert. Griet De Ceuster is burgerlijk ingenieur en specialiseerde zich in verkeerskunde en economie aan de TU Delft en de KU Leuven.


+32 16 31.77.30

project management

Veerle Vranckx behaalde haar diploma secretariaat- management-talen te Heverlee en vervolledigde haar studies met een postgraduaat Europees Management te Kortrijk. Ze volgde ook 6 jaar Spaans aan het Centrum voor Levende Talen. Ze startte op TML na een loopbaan van tien jaar op IMEC, waar ze verschillende administratieve taken vervulde. Bij TML werkt ze als administratief projectcoŲrdinator waarbij ze het volledige verloop van de verschillende projecten opvolgt. Daarnaast was ze tot 2018 ook verantwoordelijk voor de opmaak van de website en de nieuwsbrief.


+32 16 74.51.20

communicatie

 
Bregtje Proost is vertaler Engels-Russisch van opleiding en behaalde daarnaast een postgraduaat bedrijfseconomie en – beheer. De afgelopen 7 jaar was ze verantwoordelijk voor de communicatie van het Centrum voor Taal en Onderwijs, een projectorganisatie van de KU Leuven. Binnen dat kader speelde ze een belangrijke rol in de brede verspreiding van onderzoeksresultaten via verschillende kanalen. Haar passie voor communicatie binnen een kennisgerichte omgeving zet ze nu verder bij TML.

Bregtje Proost

boekhouding / administratie

 
Leen Verbist studeerde toerisme. Ze werkte enkele jaren als secretariaatsmedewerker in verschillende bedrijven, daarna ging ze aan de slag als management assistant bij Fost Plus. Dit is een organisatie die instaat voor de promotie, coŲrdinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval. Hier nam ze verschillende administratieve taken voor haar rekening. Leen werkte 17 jaar bij Fost Plus, de laatste jaren werden haar taken meer IT-gerelateerd en werd ze ook ingezet in de boekhouding. Bij TML neemt ze de boekhouding en administratie voor haar rekening.


+32 16 74.51.26

medewerkers

Lars Akkermans is licentiaat psychologie. Hij werkt als onderzoeker bij TML en is gespecialiseerd in de modellering van menselijk gedrag. Zijn expertise behelst de analyse van de mobiliteits- en veiligheidseffecten die het gevolg zijn van de introductie van nieuwe technologieŽn en nieuw beleid. Veranderingen in menselijk gedrag, en de bijhorende effecten op de maatschappij en het milieu staan centraal in zijn werk. In voorbije projecten onderzocht hij de effecten van voertuigtechnologie, weginfrastructuur, wetgeving (nationaal en Europees) op mobiliteit, alsook de monetarisering van kosten en baten. Voor TML werkte hij als onderzoeker bij het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid en TNO Human factors, gespecialiseerd in verkeersveiligheid.


+32 16 31.77.34
Lars
Tim Breemersch behaalde een diploma handelsingenieur en een bijkomende master in milieuwetenschappen en technologie. Hij werkte als business analist voor DHL International en specialiseert zich nu bij TML in het modelleren en het economisch evalueren van het milieu- en transportbeleid. Daarbij ligt de focus sterk op energie-efficiŽntie en emissies van vracht- en personenvervoer; zowel op regionaal als op internationaal (Europees) niveau. Vanuit de combinatie van zijn economische en technische achtergrond was Tim op macroniveau actief betrokken bij onderzoek naar de evolutie van de concurrentiepositie van verschillende vervoersmodi als gevolg van gewijzigd beleid. Op microniveau voerde hij ook maatschappelijke kosten-batenanalyses uit van (transport)infrastructuurwerken.


+32 16 74.51.23
Kristof Carlier is burgerlijk bouwkundig ingenieur en MER-deskundige discipline mens-mobiliteit. Na het beŽindigen van een project aan de KU Leuven is hij 5 jaar werkzaam geweest als adviseur bij de afdeling Verkeer en Vervoer van TNO Inro (thans: afdeling Mobiliteit en Logistiek) en als consultant bij MINT. Zijn werkzaamheden richten zich voornamelijk op het terrein van de verkeerssimulatie en vervoersmodellen. Zo werkte hij mee aan ontwikkelingen voor een aantal projecten met microsimulatiemodellen, het macroscopisch model OmniTRANS, met de Vlaamse provinciale modellen en diverse vrachtmodellen. Hij heeft tevens heel wat ervaring in het berekenen van transport-gerelateerde emissies en minder-hinder maatregelen voor grote infrastructuurprojecten.


+32 16 31.77.36
Kristof Carlier
Ruben Corthout is burgerlijk bouwkundig ingenieur van opleiding. Tevens behaalde hij een doctoraat in de Ingenieurswetenschappen aan de afdeling Verkeer & Infrastructuur van de KU Leuven. Met een focus op kruispuntmodellering en filepropagatie, specialiseerde hij zich in verkeerssimulatiemodellen. Hij werkt als onderzoeker bij TML met stedelijke, regionale en Europese transport- en verkeersmodellen, zowel met het oog op theoretische ontwikkeling als op praktische toepassing en resultaatanalyse.  


+32 16 74.51.27
Ruben Corthout
Hanne De Naegel studeerde af als burgerlijk ingenieur in verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen. Voor haar eindwerk deed ze onderzoek naar de prioritering van openbaar vervoer op lichtengeregelde kruispunten. Na haar studies ging ze aan de slag bij Eurostation, waar ze meewerkte aan mobiliteitsstudies voor verschillende stationsprojecten. Ze is ervaren in het gebruik van macroscopische toedelingsmodellen en het ontwikkelen van verkeerssimulatiemodellen. Bij TML werkt ze als verkeerskundig onderzoeker.


+32 16 74.51.24
Eef Delhaye is senior onderzoeker bij TML, met als werkterrein transporteconomie. Tot haar voornaamste werkzaamheden en verantwoordelijkheden behoren kosten-baten analyses, externe kosten, verkeersveiligheid, het opstellen van indicatoren, welvaartseffecten van transportbeleid en emissiereducerende maatregelen. Eef behaalde een doctoraatstitel in de economische wetenschappen aan de KU Leuven. Tijdens haar doctoraatsonderzoek werkte ze ook voor verschillende Europese projecten.


+32 16 74.51.22
Dirk Engels studeerde af als burgerlijk bouwkundig ingenieur aan de KU Leuven en is erkend MER deskundige in de discipline ‘Mens’, Mobiliteit,  voor het opstellen van een milieueffectenrapport bij de Vlaamse Overheid, LNE. Hij volgde ook een postgraduaatopleiding ‘Stedenbouw en Ruimtelijke Planning’. Hij werkte 25 jaar voor TRITEL als project manager en directeur. Als onafhankelijk mobilteitsexpert ondersteunt hij TML met zijn ruime ervaring in verkeersmodellering en het ontwerp en het management van multi-modale verkeerssystemen. Zijn expertise is gebouwd op de actieve rol die hij speelde in een groot aantal mobiliteitsstudies op stedelijk, regionaal en Europees niveau zoals  stedelijke mobiliteitsplannen, effectstudies, parkeerstudies  en het ontwerp en evaluatie van multimodale transportsystemen. Hij nam ook actief deel in een groot aantal Europese studies als coordinator, evaluatiemanager of ondersteunende expert (bv. CHAMP, QUEST, CIVITAS ELAN, CIVITAS, VIVALDI, …).


+32 16 31.77.31
Dirk Engels 
Rodric Frederix is burgerlijk bouwkundig ingenieur. Na zijn studies behaalde hij een doctoraatstitel in de Ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven. Tijdens zijn doctoraat specialiseerde hij zich in het schatten van de verkeersvraag in grootschalige transportnetwerken. Verder was hij betrokken in de ontwikkeling en toepassing van macroscopische verkeersmodellen om de afwikkeling van het verkeer in steden en regio’s in kaart te brengen. Hierbij deed hij ervaring op met de specifieke werking van verkeerslichten in relatie tot de afwikkeling van het verkeer. Bij TML specialiseerde hij zich verder in het ontwerpen van intelligente verkeerslichten, en ondersteunt hij de Vlaamse overheid en verschillende steden en gemeenten bij de uitrol hiervan in Vlaanderen. Daarnaast werkt hij verder aan het ontwikkelen van macroscopische verkeersmodellen voor Vlaanderen.  


+32 16 74.51.25
Rodric Frederix
Christophe Heyndrickx is bio-ingenieur in landbouw- en milieu-economie. Hij behaalde na deze studies een master in advanced economics en startte kort daarna bij TML als onderzoeker. Hij is gespecialiseerd in het modelleren van regionaal en nationaal economisch beleid, door gebruik te maken van algemene evenwichtsmodellering. Hij is betrokken bij modelontwikkeling op nationaal en Europees niveau en is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van algemeen evenwichtsmodellen door TML. Daarnaast houdt hij zich bezig met het uitrekenen van sociale, milieu en transporteconomische indicatoren, in het kader van duurzame economische ontwikkeling en transport. 


+32 16 74.51.21
Willem Himpe is burgerlijk bouwkundig ingenieur, met specialisatie verkeer. Na zijn studies behaalde hij een doctoraatstitel in de ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven. Tijdens zijn doctoraat verdiepte hij zich in dynamische netwerk toedelingsalgoritmes. Hij is bekwaam in het gebruik van innovative databronnen, netwerkanalysetechnieken en gedragsmodellen. Willem combineert momenteel het werk bij TML met een deeltijdse tewerkstelling als doctor assistent aan de KU Leuven.  


+32 16 95.71.52
Sven Maerivoet is doctor in de verkeerskunde. Binnen TML maakt hij een vast deel uit van de Data Enrichment Group. Zijn expertises liggen voornamelijk in de transportplanningsmodellen, verkeersstroomtheorie, geven van cursussen en lezingen, numerieke en statistische analyses van diverse big data, reistijdverliesfuncties, multi-agent systemen, duurzaamheidseffecten in steden, externe kosten van wegcongestie, parkeerproblematiek en innovatieve technologische oplossingen, intelligente transportsystemen (ITS), rekeningrijden, autonome voertuigen, Open Data, Mobility-as-a-Service en Smart Cities. Hij is ook actief lid van diverse werkgroepen in de ITS Belgium organisatie, voorheen lid van de adviesraad van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) en regelmatig reviewer voor diverse wetenschappelijke tijdschriften en conferenties.


+32 16 31.77.33
Inge Mayeres is doctor in de economische wetenschappen (KU Leuven). Zij werkte bij VITO en bij het Federaal Planbureau. Voordien was zij postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen en deed zij onderzoek aan het Centrum voor Economische StudiŽn van de KU Leuven. Tijdens haar carriŤre stond zij in voor de economische evaluatie van verschillende facetten van het transportbeleid. Zo analyseerde zij bijvoorbeeld vernieuwende prijssystemen in de transportsector zoals rekeningrijden, de hervorming van de autobelastingen, de gevolgen van milieuschadelijke transportsubsidies, de internationale benchmarking van lokaal openbaar vervoer, de kwaliteit van het aanbod in knooppunten van het openbaar vervoer en de wisselwerking tussen transportbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast heeft zij expertise in het Europees transportbeleid, de ontwikkeling van lange termijn transportvooruitzichten en de determinanten van de externe kosten van transport.


+32 16 95.71.50
Inge Mayeres
Pťter I. PŠpics behaalde een doctoraat in sterrenkunde aan de KU Leuven. Hij heeft tien jaar ervaring in wetenschappelijk onderzoek (inclusief een postdoctoraal mandaat van het FWO Vlaanderen), met meer dan 50 publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften. Zijn onderzoek, de analyse, interpretatie en modellering van grote data sets, heeft bijgedragen aan een beter begrip van de interne structuur van massieve sterren en de fysieke processen die hun evolutie bepalen. Hij kwam in 2018 bij TML op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij hij zijn expertise kon toepassen en verder kon groeien in een veld dat een directe impact heeft op zowel onze samenleving als onze omgeving. Zijn eerste doel is het evalueren van strategieŽn die steden kunnen volgen om de schadelijke uitstoot van transport te minimaliseren met behulp van complexe kwantitatieve modellen (als onderdeel van het CLAiR-City project).


+32 16 31.77.37
Pťter PŠpics 
Prof. Stef Proost ondersteunt TML als onafhankelijk expert in de economie. Hij behaalde een licentiaat en Master in de economie, alsook een doctoraat in Economie. Stef is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en doceert transport, energie en milieueconomie aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en aan de ingenieursfaculteit. Zijn expertise ligt in het domein van de economische analyse van energie-, milieu-, en transportsectoren, gebruik makend van kwantitatieve technieken en rekening houdend met verschillende overheidsniveaus.


+32 476 50.36.18
Gitte Van Den Bergh studeerde af als licentiaat natuurkunde en behaalde eveneens een diploma van Gediplomeerde in de Aanvullende Studies van de Informatica. Na haar studies begon ze bij TRITEL (later Tractebel Engineering) te werken, waar ze zich voornamelijk toelegde op het gebruik en de ontwikkeling van macroscopische verkeersmodellen. Ze hielp onder andere mee aan de ontwikkeling van verschillende stedelijke modellen, het modelleren van havengerelateerde verkeersstromen en het simuleren van parkeergedrag. Bij TML werkt ze als onderzoeker in verkeers- en transportmodellering.


+32 16 74.51.28
Gitte Van Den Bergh
Jeroen Vanbiervliet studeerde af als bio-ingenieur in de biosysteemtechniek waar hij leerde om op een kritische manier bepaalde (biologische) processen kwantitatief te modelleren en analyseren. Na deze studies startte hij bij TML als onderzoeker en zijn taak bestaat eruit om de meer ervaren onderzoekers bij te staan. Hij start als onderzoeker met een focus op verkeerssimulatiemodellen met het oog op zowel theoretische ontwikkeling als praktische toepassing.


+32 16 31.77.38
Sebastian Vanderlinden studeerde af als licentiaat economische wetenschappen aan de KU Leuven en behaalde een ‘research master’ in Louvain-la-Neuve. Na eerdere werkervaring als wetenschappelijk medewerker aan de faculteit economie van de KU Leuven en als analist internationale macro-economie voor een openbare verzekeringsinstelling, startte hij begin 2017 als junior onderzoeker bij TML. Het zijn bij uitstek vraagstukken rond duurzaam mobiliteitsbeleid die zijn interesse wegdragen.


+32 16 95.71.51
Sebastian Vanderlinden
Kris Vanherle is industrieel ingenieur biochemie en master in milieuwetenschap en –techniek. Na eerst anderhalf jaar gewerkt te hebben als voorraadbeheerder en logistiek verantwoordelijke in een productiebedrijf is hij nu onderzoeker bij TML. Hij heeft een brede expertise op vlak van milieuaspecten van transport en heeft namens TML verschillende studies voor Europese en nationale overheden in goede banen geleid. Een belangrijk onderzoekdomein waarop Kris actief is, is de emissiebepaling van de verschillende transportmodi. Hiertoe ontwikkelde en beheerde hij verschillende emissiemodellen (EMMOSS, TREMOVE,…). Daarbij aansluitend is Kris regelmatig betrokken bij de impactanalyse van diverse maatregelen die de milieu-impact van transport reduceren (eco-fiscaliteit, CO2-normen, subsidies voor nieuwe, groene technologieŽn, schrootpremie,…), gebaseerd op kwantitatieve modelstudies. Kris is co-auteur van MIRA-T 2007 en MIRA-S 2009 gepubliceerd door de VMM.


+32 16 74.51.29
Filip Vanhove is burgerlijk bouwkundig ingenieur. In zijn eindwerk maakte hij een analyse en ontwerp van een kruispunt met behulp van het microsimulatiemodel Aimsun2. Later werkte hij op een aantal projecten met Paramics waarbij onder andere een analyse van dynamisch verkeersbeheer werd gedaan. Ook deed hij ervaring op met macroscopische verkeersmodellen, onder andere voor de berekening van emissies van polluenten en geluidsemissies. Door het ontwikkelen en samenstellen van statistieken deed hij een grondige kennis op van de verkeerssituatie op de Belgische autosnelwegen, en specialiseerde hij zich in het omgaan met grote hoeveelheden gegevens. De laatste jaren is hij vooral bezig met emissiemodellering van wegverkeer, scheepvaart, spoor en luchtvaart.


+32 16 31.77.35
Bruno Van Zeebroeck coŲrdineert al meer dan 10 jaar beleidsondersteunende transport- en mobiliteitsprojecten voor regionale, nationale, federale, Europese en internationale overheden. Tot zijn werkdomein behoren het voorspellen van emissies en de reductiemogelijkheden ervan, klimaatbeleid, welvaartseffectanalyses, externe kosten en maatschappelijke kostenbatenanalyses van transportbeleid, elektrische mobiliteit… Zijn bijzondere interesse gaat uit naar de grote maatschappelijke winsten die actieve mobiliteit (zoals fietsen) en lichte elektrische voertuigen (zoals elektrische fietsen) ons mobiliteitssysteem kunnen leveren. Hij behaalde een diploma handelsingenieur aan de KU Leuven, een “diplŰme en affaires publiques” aan de UCL (Universitť Catholique de Louvain) en hij vervolledigde zijn studies met lessen in transport en milieueconomie. Hij werkte ook bij het federaal Planbureau aan de integratie van milieugegevens in de nationale rekeningen en maakte op deze basis milieu-economische analyses.

+32 16 31.77.32
Bruno Van Zeebroeck